Stemvee. Barendrecht nieuws. Oppleuren met dat stemmen. Geen zin.

StemveeBarendrecht nieuws over stemvee.

Nog even en dan loopt in maart 2019 een groot deel van de bevolking weer braaf naar de stemhokjes om hun “vertegenwoordigers” te kiezen.

Zonder dat ze het waarschijnlijk zelf beseffen, stemmen ze op iemand die ervoor zorgt dat ze ook de rest van hun leven uitgezogen zullen blijven.

Degene die de politieke partijen hebben bedacht, kunnen zich in de handen wrijven. Want, bij al die partijen is er niet één die de werkelijke problemen in ons land durft aan te pakken.

Het is als het sprookje, de kleren van de keizer, waarbij deze naakt door de straat loopt en iedereen doet alsof hij volledig gekleed is.
Stemmen heeft totaal geen zin
Stemvee

Stemvee:-

Dát we gaan stemmen, daarover denken we eigenlijk niet heel veel na. Het hoort, je hebt toch het recht, het is je verantwoordelijkheid, noem maar op. Er is ook altijd wel een partij die redelijk aansluit op je eigen ideeën. Nooit helemaal, maar meer dan andere partijen en dan gaan we op die partij stemmen. Mijn stelling is dat het beter is om überhaupt niet te gaan stemmen. Er is namelijk helemaal geen valide reden voor.>Stemmen heeft totaal geen zin! Lees de mythes van het stemmen.

Boude stelling? Je hoeft het niet meteen met me eens te zijn maar ik daag je wel uit om eens stil te staan bij de vraag waaróm je eigenlijk stemt. Met dit artikel, waarin ik de mythes over stemmen doorprik, hoop ik je daarbij te helpen.
Misschien vind je mijn voorspelling voor de toekomst hierboven te pessimistisch. Dat mag natuurlijk. Het is maar van welke feiten je uitgaat, wat je referentiekader is. Ik noem het dan ook realistisch of zelfs voorspelbaar. Zo zie je maar weer. Het is me er met dit stuk júíst niet om te doen om negativiteit te verspreiden. Integendeel. Ik wil informeren zodat mensen in staat worden gesteld om op basis van volledige informatie hun verantwoordelijkheid te nemen. Lees anders nog even verder. Ik zal me nader verklaren.
Wat zie je? Jij kiest je perspectief!

De mythes over stemmen
Als je in Nederland openlijk vertelt dat je niet gaat stemmen kun je aan de reacties die je krijgt mooi zien welke overtuigingen via o.a. onderwijs en media in het onderbewuste van de mensen terecht zijn gekomen.
Uiteraard berusten deze overtuigingen niet op helder weten, maar juist op de manipulatie ervan.
Hieronder heb ik een tekst overgenomen van een website die in de lucht was ten tijde van de laatste verkiezingen.
De site riep op om niet te gaan stemmen.
Hij bestaat helaas niet meer, naar verluid wegens gebrek aan interesse.
Het taboe was kennelijk nog te groot. We zijn nu 2 jaar verder dus misschien is er nu meer animo.
De tekst beschrijft welke mythes er bestaan over het recht om te stemmen. Gelukkig is het trouwens nog een recht en geen plicht.
Ik vind de inhoud van fundamenteel belang.
Het probeert mensen de ogen te openen voor de waarheid.
Ik heb hier en daar wat gesleuteld aan de tekst, maar de essentie is behouden.
De schrijver ging uit van 8 mythes.
Ik heb er een negende aan toegevoegd die ik meteen maar ook even ontkracht.

Mythe 1 : Als je niet stemt heb je geen recht van spreken

Als je stemt geef je iemand de volmacht om voor jou te spreken.
Met stemmen geef je je recht van spreken dus juist weg. Je kunt het vergelijken met de volgende metafoor:
Als je partner vraagt wat je vanavond wil eten, en je zegt: ‘beslis jij maar’, dan kun je later niet klagen dat je het niet lust. Je hebt je partner volmacht gegeven om het menu te bepalen.
Je hebt je recht van spreken weggegeven.
Na stemmen, monddood!

Mythe 2 : Als je niet stemt gaat je stem naar de grootste partij

Dit leren we op school, en deze mythe wordt zorgvuldig in stand gehouden door de media en de politiek zelf.
Dit zou inhouden dat degenen die op de grootste partij willen stemmen, thuis kunnen blijven.
Hun stem zou dan automatisch bij die partij terechtkomen. Onzin natuurlijk.
Er is geen enkele persoon of geen enkele computer die je gedachten kan lezen, en jouw niet-uitgebrachte stem kan toevoegen aan een partij. Aan welke partij dan ook.
Een niet-uitgebrachte stem is niet uitgebracht en komt nergens terecht.
Zie deze link voor wie het nog steeds niet gelooft: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-blanco-stemmen-bij-een-verkiezing.html.
Veel mensen stemmen op een partij waarin ze zich niet helemaal kunnen vinden.
Daarmee hopen ze een partij waarin ze zich nog minder kunnen vinden, uit de regering te houden.
Ze stemmen op de ‘minst slechte’.
Maar uiteindelijk is het niet jouw stem die bepaalt wie er regeert.
Het is hoofdzakelijk de vorming van een coalitie die dat bepaalt.
Nadat je stem binnen is, kan iedere partij in principe meeregeren.
Alles is mogelijk. Het kan zelfs leiden tot een minderheidskabinet met een gedoogpartner!
Over democratie gesproken… Het wordt door politici onderling uitgemaakt.
En de krachten die daar spelen, bevinden zich buiten het zicht van de burger.
Dáár ligt de invloed. Niet in jouw stem.

Mythe 3 : Jouw stem heeft invloed

We hebben de afgelopen twaalf jaar, vijf kabinetten gehad van verschillende samenstelling.
Geen enkele partij heeft in al deze kabinetten zitting gehad. De verhoudingen in die kabinetten werden (naast coalitievorming) bepaald door jouw stem.
Ondanks die verschillend samengestelde regeringen is geen enkele keer sprake geweest van merkbare beleidsveranderingen. Alle trends van de afgelopen twaalf jaar hebben zich gewoon voortgezet: meer regels en verboden, minder privacy, minder vrijheid, minder veiligheid, slechter onderwijs, privatisering van energiemarkt en zorgverzekering (met de daaraan gekoppelde astronomische prijsverhogingen en slechtere service), enorme toename van vaste lasten, etc.
Heb je daar echt voor gekozen?
Zelfs bij een referendum luistert de politiek niet naar jou.
De Europese Grondwet is door de meerderheid van het Nederlandse volk weggestemd.
Later is deze wet er onder een andere naam, het Verdrag van Lissabon, toch gewoon doorgedrukt.
Ondanks jouw tegenstem.
Jouw stem heeft geen invloed gehad en zal het ook nooit hebben.
Er wordt niet geluisterd.
De politiek deed en doet wat ze wil.

Joop Den Uyl

Foto: historien.nl

Mythe 4 : Blanco stemmen is beter dan niet stemmen

Met blanco stemmen zeg je: ik ben voorstander van het politieke systeem, maar ik vind dat er geen enkele goede kandidaat is. Door blanco te stemmen steun je weliswaar geen enkele kandidaat, maar je geeft wel je medewerking aan het bestaande politieke systeem.
Door jouw steun kan het systeem blijven voortbestaan.
Wel zou je je af kunnen vragen of het de moeite waard is om een politiek systeem te steunen dat niet naar je luistert.
Een blanco stem telt niet mee in de verkiezingsuitslag, en heeft dus geen invloed.
Wel telt je stem gewoon mee in de opkomstcijfers.
Niet stemmen verlaagt wel op het opkomstcijfer en is daarmee een duidelijk signaal.
Het signaal is: ik zeg mijn medewerking aan een schijndemocratie op.
En dat signaal heeft wel degelijk invloed.
Vooral als steeds meer mensen dit doen.
Het werkt energetisch door op degenen tot wie het is gericht.

Mythe 5 : De 2e Kamer vertegenwoordigt het volk

Dat is ons altijd geleerd: de 2e kamer bestaat uit ‘volksvertegenwoordigers’.
Politici vertegenwoordigen van alles, maar zeker niet in de eerste plaats het volk.
Ze vertegenwoordigen belangen.
Politiek gaat over geld en de verdeling ervan.
De grootste financiële belangen liggen bij het bedrijfsleven.
Hoe groter een corporatie of multinational, hoe groter het belang.
En hoe meer de politiek daarmee rekening houdt.
En hoe minder met jouw belang.
De tabakslobby , de farmaceutische lobby, de agrofoodlobby, de energielobby etc. hebben allemaal belangen die haaks staan op die van jou.
Door hun geld hebben ze invloed en die reikt vele, vele malen verder dan al onze stemmen bij de verkiezingen.
Naast dit alles hebben politici ook nog hun eigen belangen.
Hun eigen positie.
En die positie wordt het best gewaarborgd als hun beslissingen in het straatje passen van het machtige bedrijfsleven.
Men is dan ook bereid het bedrijfsleven te bevoordelen ten koste van jou.
Wat dacht je van alle miljarden die aan de banken gegeven zijn?
Miljarden van jouw belastinggeld.
Miljarden waarvan diezelfde banken nu de torenhoge bonussen betalen.
Al die miljarden die nu moeten worden ‘bezuinigd’, ten koste van jou, de belastingbetaler.
Het zijn dus niet jouw belangen die de politiek vertegenwoordigt, maar die van machtige bedrijven en banken.
En van zichzelf. Waarom?
Omdat achter de schermen volgens een concrete agenda wordt gewerkt.
En het laatste dat past in die agenda is dat de belangen van de samenleving worden gediend.
Het leidend principe voor de gemiddelde politicus…

Mythe 6 : Ik maak een keuze op basis van neutrale informatie
Om een gefundeerde keuze te maken, moet je weten waarvoor je kiest.
Om dat te kunnen weten, heb je informatie nodig.
Deze informatie wordt geboden door de media: krant, radio, televisie. Vooral de televisie wordt gezien als een belangrijke bron van informatie.
Politici maken er dan ook dankbaar gebruik van.
Tegenwoordig worden de massamedia (waaronder televisie) wereldwijd beheerst door niet meer dan een handvol megabedrijven.

Lees ook:-

  • Niet op de NOS.

Ook onze RTL’s en SBS’en maken daar onderdeel van uit.
Deze bedrijven zijn gefinancierd door de grote banken.
Die banken zijn alleen bereid tot financieren, als deze mediabedrijven hun belangen behartigen.
De publieke omroep is een staatsomroep, en in die zin dus eigendom van de politiek.
Alle mediabedrijven maken gebruik van persbureaus.
Omdat het NOS Journaal of het RTL-Nieuws niet in ieder land een journalist heeft, kopen ze hapklaar nieuws in van deze bureaus.
De belangrijkste persbureaus zijn Reuters en AP.
Deze bedrijven zijn al decennia het eigendom van de meest dominante bankiersfamilie ter wereld: de Rothschild familie. Daarmee bepalen zij wat nieuws is.
En vooral ook welk nieuws niet tot je komt.
Zowel de commerciële omroepen als de staatsomroepen hebber er geen enkel belang bij om neutrale informatie te bieden.
Ze bieden informatie die in hun belang is.
In het belang van grote bedrijven en banken, en van de politiek zelf.
En in het belang van grote adverteerders natuurlijk.
Zou jij als eigenaar van een mediabedrijf de praktijken van een grote bank ontmaskeren, als die bank een belangrijke klant van je is?
Politici gebruiken de media om hun verkiezingsbeloften uit te spreken.
Hoe vaak worden die beloften nagekomen?
Het privatiseren van de energiemarkt en de zorgverzekering zou concurrentie opleveren, en daarmee financieel voordeel brengen voor ons, de consument.
Zo is het ons, via de media, verkocht.
Het tegenovergestelde gebeurde: energie en zorgverzekering werden vele malen duurder. Dat werkte in het voordeel van het bedrijfsleven, en in het nadeel van jou.
Of was je dat alweer vergeten?
In plaats van je te informeren, manipuleren de media je.
En daarmee is het niet meer je eigen stem die je uitbrengt, maar wordt jouw stem gestuurd door de media. Waar komt JOUW informatie vandaan?
Media. Maken meer kapot dan je lief is….

Mythe 7 : Onze regering zorgt voor een sterke positie van Nederland ten opzichte van het buitenland. Door te stemmen draag ik daaraan bij
Ieder westers land heeft een gekozen parlement.
Gekozen door het eigen volk.
Elk volk kiest dat parlement om haar belangen te behartigen.
Zo wordt het ons verteld.
Als dit werkelijk zo zou zijn, dan zou het beleid in al die landen duidelijk moeten verschillen.
In elk land willen burgers immers dat hun land een sterke positie heeft ten opzichte van andere landen.
En ieder land heeft haar eigen nationale belangen.
Toch zijn alle trends in alle westerse landen hetzelfde.
Overal is sprake van crisis, afname van privacy, verdwijnen van werkgelegenheid, slechter onderwijs etc. Ondanks de verschillende belangen van de verschillende volkeren en de verschillende regeringen.
Het is overal min of meer hetzelfde. Geen toeval dus.
De nationale regeringen van alle Europese landen, waaronder de Nederlandse regering, promoten de Europese Unie.
Die EU krijgt steeds meer zeggenschap, en de nationale regering krijgt steeds minder zeggenschap.
De Nederlandse regering krijgt steeds minder te zeggen over Nederland.
Het (tegen de wil van het volk doorgedrukte) Verdrag van Lissabon heeft als belangrijkste punt dat Europese wetten boven nationale wetten gaat.
Die Europese wetten worden gemaakt door de niet-gekozen Europese Commissie, aangevoerd door de niet-gekozen Europese President (van Rompuy).
Onze nationale regering behartigt de belangen van de EU.
Niet van een Nederland dat sterk staat ten opzichte van andere landen.

Mythe 8 : De huidige democratie is weliswaar niet perfect, maar er is geen beter alternatief
Er zijn gelukkig al best veel mensen die inzien dat democratie het beste van alle kwaden is.
Dit is alleen geen reden om dan maar te stemmen, zoals uit het bovenstaande heeft mogen blijken.
Waarom iets steunen dat in de kern ‘een kwaad’ is? Wat wij hebben is geen democratie maar een schijndemocratie.
Dit is in sommige opzichten erger dan een dictatuur.
Een schijndemocratie geeft mensen een onterecht gevoel van vrijheid.
Daardoor accepteren mensen impopulaire en oneerlijke maatregelen gemakkelijker dan in een dictatuur.
Waarom zouden we dit systeem in stand houden?
Waarom steunen we het zelfs als het ons overduidelijk alleen maar schaadt?

Mythe 9: we moeten dankbaar zijn met ons recht om te stemmen.
Deze mythe is een hele hardnekkige en wordt er altijd goed ingepeperd.
Er wordt dan gewezen op WOI en WOII of op de mensen in oorlogsgebieden of die gebukt gaan onder tirannieke regimes. We moeten, kortom, blij zijn met onze ‘verworvenheden’ en niet zo zeuren.
In de eerste plaats herinner ik eraan dat onze westerse democratie geen verworvenheid is.
Ze hebben het voor ons geïntroduceerd om ons het idee te geven dat het stemvee een stem heeft.
Maar die hebben we dus niet.
De macht is en blijft bij een bepaalde machtige kliek die achter de schermen regeert.
Begrijp me goed.
Ik wil in het geheel niet afdoen aan de verschrikkingen die mensen meemaken ten tijde van oorlog of onder dictatoriale, fascistische leiders.
Maar deze mythe komt wel neer op de redenering dat je moet stemmen om de enkele reden dat anderen het niet kunnen en omdat we blij moeten zijn dat we nu een democratie hebben.
Dat moeten we dus juist niet. Ik ben blij noch dankbaar dat ik mag stemmen als mijn stem feitelijk geen invloed heeft.
Deze mythe speelt in op de emoties, ze is allesbehalve inhoudelijk.
Als je om deze reden stemt, erken je eigenlijk impliciet het failliet van het democratisch systeem al.
Dat het nóg erger kan is namelijk absoluut geen argument dat je dan maar moet stemmen.
Zeker niet als je weet dat je daarmee een schijndemocratie in stand houdt.
Conclusie
Er is eigenlijk geen valide reden om wel te stemmen.
De gedachte dat je met stemmen invloed uitoefent is een illusie.
En het is deze illusie die politici in staat stelt te doen wat ze doen, en je het gevoel te geven dat je daarvoor gekozen hebt.
Stemvee:- Je hebt politici als het ware een vrijbrief gegeven om andere belangen te behartigen dan die van jou.
Als je dat niet meer wil, waarom zou je dan langer je medewerking verlenen?
Steeds meer mensen worden zich hiervan bewust, en willen hun medewerking dan ook niet meer verlenen.
En dat kan door niet te stemmen.
Het is het meest duidelijke signaal aan de politiek dat een individu kan geven: ‘Ik werk niet meer mee aan een schijndemocratie!’
Want dat is het, in z`n opzet en in de uitvoering.
Door niet te stemmen maak je juist gebruik van je democratisch recht.
Als je werkelijk iets wil veranderen, laat dan je stem horen en stem niet!
En dan wat?
De prangende vraag is natuurlijk wat er dan moet gebeuren als we allemaal niet meer gaan stemmen.
Zoals ik al zei is politiek een constructie om ons in slaap te houden.
Om ons af te leiden van de werkelijkheid, namelijk dat we rap afsteven op een wereld waarin we echt niets meer te kiezen hebben.
Niet wat we eten en drinken, waar we wonen, wat voor peertje we in de lamp draaien, wat voor werk we hebben, hoe we ons verplaatsen, wat we lezen en wat we denken.
Nogmaals, als je je erin verdiept en het groter verband ziet tussen allerlei wereldgebeurtenissen en ontwikkelingen, dan zie je het iedere dag meer bevestigd.
Ons denken raakt helemaal oververhit op de vraag wat we dán moeten doen. Paniek! Niet stemmen?
Maar hoe moet dat dan met de samenleving?
Ons verstand komt er gewoon niet uit. Geen wonder, ons denken heeft ook z`n grenzen.

Bron: lextells.wordpress.com

Happy nieuws Barendrecht. Nieuws met een korreltje zout!
/wp-content/uploads/2018/04/koe-840x458-e1528924895884.jpg

One thought on “Stemvee. Barendrecht nieuws. Oppleuren met dat stemmen. Geen zin.”

Comments are closed.


free counter
Scroll Up